كلينيك كسب و كار 2019-05-06T08:33:09+03:30

Project Description

كلينيك كسب و كار سنا در شهرک صنعتی شمس اباد

شرکت سنا با حصور در دفتر شهرک صنعتی شمس آباد ، نسبت به شناسایی کل واحدهای شهرک و جمع آموری اطلاعات واحدها پرداخته و آماده ارائه خدمات مشاوره و عارضه یابی واحدهای صنعتی در قالب کلینیک کسب و کار می باشد .